• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ máy cắt hợp bộ Siemens SwitchGear 7,2kV 12kV 24kV 35kV

Tủ 8DJ20 là loại tủ hợp bộ, metal-closed, metal-clad, sử dụng trong nhà, được kiểm nghiệm (type tested) theo tiêu chuẩn IEC 62 271-200. Đây là loại tủ GIS Best Seller của SIEMENS. Loại block type, không mở rộng được, sử dụng rất nhiều trong các trạm Kiosk

Download tài liệu Tủ RMU Siemens (file PDF)