• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ trung thế SafePlus V= 24KV REJ603V1.5- CT1 tới CT5 – gồm phụ kiện là 1 tủ điện trung thế 1 ngăn mở rộng được về 2 phía