• Thông tin
  • Bảng giá

Tủ trung thế Metal-clad 8BK88 12kV Siemens

Tủ 8DJ20 là loại tủ hợp bộ, metal-closed, metal-clad, sử dụng trong nhà, được kiểm nghiệm (type tested) theo tiêu chuẩn IEC 62 271-200. Đây là loại tủ GIS Best Seller của SIEMENS. Loại block type, không mở rộng được, sử dụng rất nhiều trong các trạm Kiosk

Download tài liệu Tủ RMU Siemens (file PDF)