• Thông tin
  • Bảng giá

Đồng thanh cái vuông – Đồng đỏ 99,99% Hàm lượng đồng

Kích thước các loại như sau:

1. 10×10 mm dài 3 hoặc 4 mét

2.  20×10 mm dài 3 hoặc 4 mét

3. 30×10 mm dài 3 hoặc 4 mét

4. 40×40 mm dài 3 hoặc 4 mét

5. 50×50 mm dài  3 hoặc 4 mét

Đồng thanh cái vuông

Đồng thanh cái vuông