• Thông tin
  • Bảng giá

D=C=C  24kV – ABB-RMU – Tủ trung thế SafePlus 24kV 20kA/s

1 Khoang thanh cái D 1250A

2 Khoang cầu dao phụ tải C=C 630A 21ka/3s